Plaatselijk Belang Gorredijk Plaatselijk belang, ook uw belang
Word nu lid!
Notulen Alg. Ledenverg. Plaatselijk Belang Gorredijk 15-3-2016

         Plaatselijk Belang Gorredijk

                                 Plaatselijk belang, ook uw belang

 

Notulen Algemene Ledenvergadering Plaatselijk Belang Gorredijk 15 maart 2016

 

 1. Opening

 

Om 19.30 heet voorzitter Jan Sijbrandij iedereen van harte welkom.

Johan Krekt wordt bedankt voor het bezorgen van de uitnodigingen voor deze jaarvergadering.

 

 1. Mededelingen en ingekomen stukken

 

Er zijn 2  afmeldingen binnengekomen te weten de heer R. Oenema en mevr. J. Huisman.

 

De voorzitter geeft aan dat er een verandering in de agenda is aangebracht.

In verband met het niet fit zijn van Lenneke Büller, die de presentatie na de pauze zou verzorgen, is deze op haar verzoek naar het begin van de avond verschoven.

 

 1. Presentatie

 

Nelleke Büller is projectcoördinator van Stichting Beekdallandschap Koningsdiep/ de Nije Boarn en wil ons graag vertellen wat hun doel is als stichting.

 

Bouwen aan de reputatie van het Beekdal en Recreatie en toerisme.


De stichting bouwt dus aan de reputatie en de identiteit van het Beekdal Koningsdiep | de Boarn die voor een groot deel dwars door Opsterland loopt. De kronkelende waterbedding die tot ver in de middeleeuwen uitmondde in de Middelzee heet Boarn (Boorne), It Alddjip (Ouddiep) of Koningsdiep. Het Koningsdiep drukte door de eeuwen heen een onuitwisbaar stempel op het landschap dat nog altijd wordt gekenmerkt door een afwisseling van akkers, weilanden, venen, moerassen, heidevelden en bossen. Op de zandruggen ontstonden boerendorpen en voorname landgoederen zoals bij Beetsterzwaag en Bakkeveen. In het beekdal dolven arbeiders het veen en legden de kiem voor veenkoloniale plaatsen. De streek was de bakermat van sociale strijd en bron van emancipatie. Het is een gebied met vele gezichten, rijk aan natuur en cultuur. Een goed bewaard geheim dat om een nadere ontdekking vraagt.

        Dit doel bereiken is onmogelijk, zonder de steun van de bevolking.

Er zit zoveel meer in dit gebied dan nu gebruikt wordt.

Lenneke laat ons prachtige beelden zien van het gebied.

 

Er wordt in kleine stapjes gewerkt.

 

          -   Allereerst is er een boekje gemaakt over het Koningspad.

              De wandeltocht de Piter Run is al een succes.

 

 • Men is lokale kennis en verhalen van de lokale bevolking aan het vergaren.

 

 • Men is bezig met Landschapsbiologie ( de levensloop van het Beekdal en haar bewoners ).

 

 

 • In 2018- Kulturele Haadsted- wil men graag voorstellingen houden rond de dorpseigen verhalen, via toneel, muziek, locatietheater en verhalenavonden.

 

 • Uitgave koningspad routes. GPS en route apps.

Er komt een vraag vanuit de zaal of het koningsdiep ooit helemaal bevaarbaar wordt.

Lenneke geeft aan dat er veel vraag naar is, maar dat ze zo ver nog lang niet zijn.

 

 1. Pauze

 

 1. Notulen ALV-vergadering 15-03-2015

      De notulen liggen ter inzage op de tafels. Er zijn geen opmerkingen over de        .

notulen, waarna deze worden goedgekeurd.

 

 1. Jaaroverzicht

 

De voorzitter leest het jaaroverzicht voor:

 • Jaarlijks overleg met B & W
 • Halfjaarlijks overleg Gemeente
 • Janet Huisman heeft haar taak als voorzitter neergelegd i.v.m. verwikkelingen rondom de Skans/MFA.
 • Vuurwerkshow
 • Zwembad
 • Turfroute werkgroep
 • Stamppotbuffet ( participatie).

 

 • Voortgang de Skans

 

Door de raadsleden is besloten dat de Skans verplaatst wordt naar het nieuwe MFA. Wij vinden het zeer vreemd dat er geld uitgetrokken wordt voor een plan dat er nog niet is. We hebben dit met de burgemeester besproken, maar zij gaf aan dat dit nu eenmaal democratisch is besloten.

 

Hierna kwamen er ontevreden geluiden vanuit de zaal dat wij als PB er veel te weinig aan hebben gedaan om dit besluit tegen te houden. De grote meerderheid van de leden zijn voor renovatie, dus hadden wij daar voor moeten strijden.

Hierop heeft het bestuur duidelijk gemaakt dat wij er voor het hele dorp zijn en dat er ook zeker vele voorstanders voor de nieuwbouw zijn. Bovendien is nog niet bekend of alles één op één overgaat, onze voorwaarde.

Hierop neemt Kiki het woord namens PB.

 

We kunnen vragen aan de Raad wat ze nu met dit gebouw gaan doen en aangeven dat we betrokken willen worden bij de herinrichting van de huidige Skanslocatie.

De Skans een kans

 

Ze geeft de zaal 3 opties:

 • Alles terugdraaien
 • Niets doen
 • Energie steken in initiatieven om de Skans een nieuw leven te geven door er bijvoorbeeld een Free run baan in te maken.

                     Optie A wordt met overgrote meerderheid gekozen.

Het bestuur geeft daarop duidelijk aan dat daar voor hen geen rol            is weggelegd. Als dit is wat men wil, moet dit particulier worden gedaan.                                     

 1. Financieel jaarverslag en begroting

 

Penningmeester presenteert financieel jaarverslag 2015 en de begroting voor 2016. Hij bied zijn excuses aan omdat niet alles op orde is. De reden daarvoor zijn persoonlijke omstandigheden .  

Dorpsbudget is dit jaar uitgegeven aan :

 • zwembad ‘de Delte’.
 • Buurtbus
 • Banier “Gorredijk gastvrije poort van de turfroute”
 • Stroffelstienen
 • Speeltoestel voor speetuin ‘ de Brouwer’.
 • WHI- voor de Sint intocht.

 

 1. Verslag kascommissie

 

De kascommissie, bestaande uit de heer Nijenhuis en de heer Starkenburgh,

geven aan dat achterstand van de contributie voorkomen moet worden. Verder gaan zij akkoord.

Beide leden hebben de penningmeester middels een handtekening op papier decharge verleend.

 

 1. Benoeming nieuwe kascommissie

 

      De heer Nijenhuis en mevrouw H. Bron zijn voor volgend jaar de

      kascommissie.    

 

 1. Bestuursverkiezing

Anneke Breeuwsma en Nanne Tjoelker blijven wederom in het bestuur, omdat   er geen nieuwe bestuursleden zijn te vinden. Het bestuur vraagt de leden mee te denken hoe we aan nieuwe bestuursleden en leden kunnen komen.    

 1. Huldiging man/vrouw van het jaar

 

We hebben al een ploeg op het oog maar het is vanavond niet het moment om de prijs te overhandigen. Er staan nog dingen te gebeuren en naar aanleiding daarvan wordt de schaal uitgereikt. Het moet dus nog een verrassing blijven !!

 

 1. Rondvraag

 

 De heer van der Werf vraagt wederom waarom er niets aan de brugopenstelling

 wordt gedaan.            

 Antw.:De voorzitter geeft aan dat dit al verschillende keren met de provincie is   

 besproken en dat het niet haalbaar is.

 

Er wordt gevraagd waarom de notulen niet op de website worden geplaatst.

Antw.: Het bestuur belooft dat dit volgend jaar gaat gebeuren.

 

Er wordt geklaagd over de rommel in het Gordykster bos.

Antw: Het bestuur geeft aan dit mee te nemen naar het ambtelijk overleg.

 

Door de heer Pietersma wordt namens ‘ St. Gorredijk vooruit’ gevraagd of Plaatselijk Belang financieel bij kan dragen voor de bloemen van 4 mei .

Antw.: Dit wil Plaatselijk Belang uiteraard graag honoreren

 

Een bewoner van de Jan Eysingastraat vraagt of er ook iets aan de vele vrachtwagens kan worden gedaan die door zijn straat rijden.

Antw.: Het bestuur gaat dit bespreken tijdens het ambtelijk overleg.

 

Er zijn vele bomen om gegaan de laatste tijd. Zoals bij de rotonde van de Hegedyk, richting rondweg.

Franciscus Koopman ( Gebiedscoördinator van de gemeente), die vanavond aanwezig is, legt uit.

  

 1.    Sluiting

 

    De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en wenst ieder wel

    thuis.

Laatste Facebook bericht Like ons
Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte blijven van alle activiteiten omtrent Gorredijk? Schrijf u dan vrijblijvend in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven